Op 2/6/2022 heeft de Kafka werkgroep haar standpunt in verband met sportkeuring attesten besproken. De Kafka werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Jong Domus en de artsensyndicaten BVAS, ASGB en AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) Het doel van deze werkgroep bestaat erin om alle overbodige administratie en attesten die artsen moeten invullen, afgeschaft te krijgen.

In vorige vergaderingen is de werkgroep reeds tot het besluit gekomen dat vele sportkeuring attesten die door huisartsen worden ingevuld geen meerwaarde bieden. Het benoemen van deze attesten als zinloos heeft tot een discussie geleid met de SKA (sport en keuringsartsen vereniging).

Hier willen we als werkgroep ons standpunt over deze sportkeuring attesten verdiepen en verduidelijken.

De Kafka werkgroep is tot de consensus gekomen dat we geen voorstander zijn van een verplichte sportmedische keuring voor deelname aan competitie.  De drempels (financieel, praktisch) tot deelname aan competitiesport zouden zoveel mogelijk beperkt moeten worden, aangezien we als artsen deelname aan sport zoveel mogelijk zouden moeten promoten en stimuleren. We kunnen hier wel de opmerking maken dat bepaalde sporten hierop een uitzondering zouden moeten kunnen krijgen (bv. duiken, wielrennen,..) omdat er een bijzonder gevaar voor de sporter of derden kan bestaan tijdens het uitoefenen van deze sporten.

Concreet stellen we voor aan de wetgevende macht om de decretale mogelijkheid voor de sportbonden om een medische keuring als voorwaarde tot toegang tot competitie op te leggen, te schrappen.

Dit wil niet zeggen dat we als werkgroep de bezorgdheden van sporters en ouders van sportende kinderen niet ter harte willen nemen of negeren. We stellen voor om een sportmedische keuring vrijblijvend te adviseren, en dit op bepaalde tijdstippen in de sportcarrière (vb. 14 jaar). Een sportmedische keuring is meer dan alleen een poging ter preventie van plotse dood tijdens het sporten, maar kan ook andere medisch sport gerelateerde problemen vroegtijdig onderkennen en voorkomen.

Deze sportmedische keuringen moeten dan wel correct en volgens de regels van de wetenschap gebeuren. We denken dat de vereniging SKA hiervoor het beste geplaatst is om deze sportkeuringen te reguleren, sturen en op te volgen.  SKA heeft hiervoor een heel praktische, toegankelijke online tool ontwikkeld die via hun website sportkeuring.be te raadplegen is.

Wanneer er via de online tool een advies komt om een sportmedisch keuringsonderzoek te ondergaan, zou dit onderzoek ook best gebeuren bij een daartoe opgeleide sportkeuringsarts.

Hierbij willen we nog opmerken dat we de sportverenigingen zoveel mogelijk willen stimuleren om hun sportterreinen uit te rusten met AED’s en hun leden op geregelde tijdstippen de basiskennis van het reanimeren bij te brengen.

Sporters zouden ook op regelmatige tijdstippen geïnformeerd moeten worden over welke vroege symptomen die zich bij inspanningen kunnen voordoen zorgwekkend zijn en verder (cardiologisch) onderzoek noodzakelijk maken.