Attest van oorzaak van overlijden bij levensverzekering

Wat is het attest?

Status

  • Blijft behouden

De alinea van artikel 95 uit de wet van patiëntenrechten zegt “Mits de verzekeraar aantoont de voorafgaande toestemming van de verzekerde te bezitten, geeft de arts van de verzekerde aan de adviserend arts van de verzekeraar een verklaring af over de doodsoorzaak”.

Indien de verzekeraar niet kan aantonen dat hij over de voorafgaande toestemming beschikt, volstaat een verklaring van overlijden zonder vermelding van de doodsoorzaak.

De arts die het best geplaatst is om een verklaring af te leveren omtrent de doodsoorzaak is de arts die de dood heeft vastgesteld. Deze verklaring mag niet afgeleverd worden aan de naaste verwanten of erfgenamen maar dient rechtstreeks overgemaakt te worden aan de adviserende arts van de verzekeraar.

Geneeskundige verklaringen (kandidaat-)verzekerde

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek

Stuurgroep Kafka is in gesprek met Assuralia.

De Nationale Raad van de Orde der artsen benadrukt dat het niet aangewezen is dat behandelende geneesheren, met het oog op het sluiten van een overeenkomst, hun eigen patiënten onderzoeken en over hun bevindingen verslag uitbrengen bij de verzekeraar. Het is immers de vraag of zij in deze gevallen de nodige onafhankelijkheid en onpartijdigheid hebben. Deze taken worden best overgelaten aan artsen die met de patiënt geen enkele binding hebben.

Verzekeringsattest na ongeval

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek

Deze attesten zijn noodzakelijk, maar aangezien de meeste artsen geen of weinig opleiding hebben gehad in de verzekeringsgeneeskunde, is het moeilijk om deze attesten correct in te vullen. Dit is nochtans heel belangrijk voor de patiënt, aangezien het slecht invullen van deze attesten zijn belangen kan schaden.

Hierover is er overleg geweest tussen de stuurgroep kafka en Assuralia.

Assuralia wil meewerken om een basiscursus verzekeringsgeneeskunde op te stellen om deze onder artsen te verspreiden.

Deze attesten moet je als arts invullen.

Medische vragenlijst en klinisch onderzoek

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek

Stuurgroep Kafka heeft overleg gehad met Assuralia, de koepel van verzekeringsagentschappen.

Er is afgesproken dat Assuralia een interne communicatie zal verspreiden waarin zij op het volgende wijzen:

De patiënt moet zijn verklaring in een gesloten enveloppe geven aan de behandelende arts.

De facturatiegegevens van de behandelende arts moeten duidelijk genoteerd worden.

Je bent als arts vrij om deze attesten in te vullen of om deze verzekeringsonderzoeken al dan niet uit te voeren.