Algemeen paraplu-attest

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek

Dit kunnen we niet afschaffen, aanpassen of afwerken. Er zullen altijd nieuwe vragen zijn van patiënten of andere derden. Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

Hierbij is het steeds nuttig je te beroepen op artikel 26 van de deontologische code van de Orde der Artsen. Deze stelt onder andere dat de arts geen attest dient af te leveren voor een vraag die ook kan worden geconcretiseerd zonder medewerking van een arts. Voor toediening medicatie is bijvoorbeeld een posologielabel op de verpakking een alternatief voor een attest van een arts. Een student met een gips aan het been zou geen attest nodig hebben om een lift te mogen gebruiken. Daarnaast dienen we te wijzen op de autonomie van een individu om zelf uitspraken te doen over hun gezondheid, zonder steeds bevestiging van een arts nodig te hebben.

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

Voorschrift medische hulpmiddelen

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek

De Belgische staatsstructuur speelt hierbij een rol (recip-e is federaal, medische hulpmiddelen is Vlaams).

De dienst MEDDEV heeft ons meegedeeld dat er een project lopend is voor het uitbreiden van elektronische voorschriften naar o.a. materiaal van bandagisterie/orthopedie. Dit vergt zowel aanpassing van de regelgeving alsook technische/IT ontwikkelingen.

In de praktijk worden Bewijs Elektronisch Voorschrijven (BEV) vaak aanvaard. Krijg je toch een BEV teruggestuurd met de vraag om een papieren voorschrift, dan is dit voorlopig noodzakelijk.

Zonnebankattest

Wat is het attest?

Status

  • Gerealiseerd

De Raad van State heeft die beslissing in begin 2020 vernietigd.

Je mag dit attest weigeren op basis van geldende regelgeving.

Levensbewijs of attest van leven

Wat is het attest?

Status

  • Gerealiseerd

Dit attest moet niet worden opgesteld door een arts. De patiënt kan het attest aanvragen bij de dienst Burgerzaken van zijn/haar gemeente. De patiënt kan dit zelfs online downloaden (met elektronische identiteitskaart): https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Verwijs de patiënt door naar de dienst Burgerzaken van zijn/haar gemeente.

Wapenattest voor het voorhanden hebben van een wapen

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek

Particulieren moet een vergunning hebben om een vergunningsplichtig wapen of de daarbij horende munitie voorhanden te hebben. Een van de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning is het voorleggen van een medisch attest dat bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of anderen.

Volgens de Federale wapendienst verstaat men onder “in staat zijn een wapen te hanteren” de afwezigheid van manifeste tegenindicaties zoals alcoholisme, depressie, afhankelijkheid van drugs of medicijnen die invloed kunnen hebben op het goed functioneren van lichaam en geest, geestesziekte, handicaps die beletten een wapen veilig te hanteren en dergelijke waarvan de arts kennis heeft.

U kunt ook altijd ‘neutraal’ attesteren, waarin u verklaart “dat u over onvoldoende gegevens beschikt om een oordeel uit te spreken”.

In principe kan je weigeren dit attest op te stellen op grond van artikel 26 van de huidige code van deontologie. Als je‘positief’ attesteert, beperk je dan tot de vermelding dat er “momenteel geen fysieke of mentale tegenindicaties zijn voor het voorhanden hebben van een wapen”.

Wapenattest voor het dragen van een wapen

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek

Voor het dragen van een vergunningsplichtig wapen is het – onder meer – vereist dat men een attest voorlegt dat opgesteld is door de huisarts die zijn GMD beheert of die verklaart de patiënt sinds minstens één jaar op te volgen. Bij gebreke hieraan, moet het attest opgesteld worden door een psychiater of neuropsychiater.

Is de patiënt een werknemer van een bewakingsonderneming, dan mag hij ook aan de arbeidsgeneesheer een attest vragen mits positief advies van de GMD-houdende huisarts of (neuro)psychiater.

Het attest bepaalt dat de patiënt geen fysieke of mentale tegenindicaties vertoont voor het dragen van een wapen.

U kunt ook altijd ‘neutraal’ attesteren, waarin u verklaart “dat u over onvoldoende gegevens beschikt om een oordeel uit te spreken”.

In principe kan je weigeren dit attest op te stellen op grond van artikel 26 van de huidige code van deontologie. Echter, gezien wettelijk uitdrukkelijk aangegeven wordt door welke arts het attest opgesteld moet worden, lijkt het moeilijk om zonder meer te weigeren een medisch attest voor het dragen van een wapen op te stellen.

Als je ‘positief’ attesteert, beperk je dan tot de vermelding dat er “momenteel geen fysieke of mentale tegenindicaties zijn voor het dragen van een wapen”.

Attest om geen autogordel te moeten dragen

Wat is het attest?

Status

  • Blijft behouden

De stuurgroep stelt vast dat dit attest niet frequent wordt aangevraagd.

Zie hieronder voor modelattest en meer informatie. Vul de aanvraag in eer en geweten in met de deontologische code in het achterhoofd.