Wat is project Kafka?

De stuurgroep Kafka is een jongeren  stuurgroep van Jong Domus met de verschillende artsensyndicaten (ASGB, VAS en AADM). Zij binden de strijd aan tegen de administratieve overlast voor huisartsen.

De stuurgroep werkt rond vijf prioriteiten en zijn ook opgenomen in het conventieakkoord 2021. We zijn alvast hard aan het werken om deze actiepunten aan te pakken.

1. Afschaffen paraplu-attesten en fantasie-attesten

Er zijn in België diverse attesten, op vraag van werkgever, sportorganisaties, voor vuurwapens en andere vergunningen, verzekeringen,… Het grootste deel van deze attesten hebben geen medische meerwaarde, maar dienen enkel als een soort paraplu voor de aanvrager van het attest, om zich in te dekken en de verantwoordelijkheid door te schuiven.

Via deze website inventariseren we zoveel mogelijk attesten proberen deze aan te passen of af te schaffen.

2. Hervorming hoofdstuk IV

Hoofdstuk 4 moet gewijzigd worden omdat het een rigide, verouderd en inefficiënt systeem is met goed bedoelde intenties die in de praktijk jammer genoeg weinig meerwaarde bieden en zorgen voor een grote administratieve belasting (en hieraan gekoppeld op termijn, ook door de andere administratieve lasten, minder werkvreugde, meer risico op burn-out etc.).

Voor de stuurgroep moet er een flexibel, vereenvoudigd systeem ontwikkeld worden. Er moet eveneens geïnvesteerd worden in verdere digitalisering. De verplichte nota “derdebetalersregeling van toepassing” alsook de nota “zorgtraject” op voorschriften bij sommige geneesmiddelen zou mogen geschrapt worden.

3. Naar een uniform attest voor arbeidsongeschiktheid (multi-attest)

Dit administratieve vereenvoudigingsproject heeft met het akkoord van de patiënt als doel om het versturen van het arbeidsongeschiktheidsattest vanuit de software van de huisarts naar de geïdentificeerde bestemmeling(en) zoals werkgever als ziekenfonds mogelijk te maken.

4. Afschaffen ziekteattest korte duur

De huidige regelgeving en de corresponderende arbeidsreglementen vinden hun oorsprong in het tijdvak waarin de klassieke industriële arbeid nog dominant was en waarin wantrouwen en controle de centrale gedachten waren in de verhoudingen tussen werkgever en werknemers. Die regels en gedachten zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse maatschappelijke en arbeidscultuur waarin een grote mate van autonomie de regel is, waarin afstandswerken normaal is en thuiswerk de nieuwe norm wordt. Bovendien is de beslissing tot arbeidsongeschiktheid en het inschatten van de duur van arbeidsongeschiktheid een complex en weinig onderbouwd proces, waarbij de arts voor een groot deel moet vertrouwen op het verhaal van de patiënt.

Wij stellen voor de ziektebriefjes af te schaffen voor afwezigheden van korte duur. In andere Europese landen waar het afwezigheidsattest voor kortdurende ziekte helemaal werd afgeschaft, wordt een daling van het aantal korte ziekteperiodes vastgesteld.

Het afschaffen van ziekteattest gaat uiteraard gepaard met modaliteiten (voorbeeld maximum aantal dagen per jaar zonder attest) en een duidelijke rolafbakening voor iedere betrokken actor.

5. Zorg voor kwetsbare groepen

Systeem Dringende Medische hulpverlening  (DMH) en bijhorende administratie is tijdrovend en onduidelijk. Dit verhoogt voor de meest kwetsbare populatie de drempel tot toegang van de zorg en creëert extra frustratie onder zorgverleners (hetgeen ook weerstand oproept om hiermee te werken).

Wij vragen dit systeem grondig te vereenvoudigen en te digitaliseren aan de kant van de zorgverlener (gebruik van dossiernummer bij labo-aanvraag, medicatie-aanvraag,…) Dit in plaats van telkens opnieuw dezelfde documenten in te moeten vullen. Daarnaast dient men te onderzoeken of DMH een kostenefficiënt systeem is dat voldoet aan de quadriple aim en of er mogelijke andere systemen te bedenken zijn.

Een grote stap in de administratieve lastenverlaging in de zorg voor patiënten onder DMH is het gebruik van Mediprima. Op dit moment is de uitrol hiervan een stille dood aan het sterven. Wij stellen voor dit een nieuwe wind te geven door het te includeren in de praktijkpremie als een kwaliteitsvereiste voor de homologatie van de software pakketten.

Wie zijn we?

Dr. Sophie Van Steenbergen – Jong Domus

Dr. Anthony Dheere – AADM

Dr. Pieter Mertens – ASGB

Dr. Sylvie Geurts – VAS

Sofie Croenen – Domus Medica

Emma van Parys – Domus Medica

Ingrid Dreezen – VAS

Doelstelling website

Zinloze attesten zorgen voor een grote belasting voor de artsen, waardoor ze minder tijd hebben voor hun kerntaken. Ook voor de patiënt brengen deze attesten vaak onduidelijkheid, tijdverlies en frustraties met zich mee. Bovendien kosten zulke attesten handenvol geld aan de maatschappij. Dankzij een unieke samenwerking tussen Jong Domus en alle artsensyndicaten proberen we er samen voor te zorgen dat er verandering komt en kunnen we een krachtig signaal geven.

Onze doelstelling is om alle onnodige attesten in kaart te brengen en te bekijken of we ze kunnen afschaffen of kunnen heroriënteren zodat huisartsen deze niet meer moeten voorschrijven. We doen dit door in gesprek te gaan met de betreffende overheid.

Wat zijn parapluattesten?

Een parapluattest is een attest dat als voornaamste meerwaarde heeft dat een organisatie zich wil indekken en de verantwoordelijkheid bij een arts probeert te leggen. Het zorgt voor extra belasting voor de huisarts, die al overspoeld wordt door onnodige administratie.

We willen geen meer attesten schrijven voor een:

  • onredelijke vraag van de patiënt of van derden;
  • vraag die ook kan worden geconcretiseerd zonder medewerking van een arts;
  • vraag om zaken te attesteren die buiten de arts zijn medische bekwaamheid vallen;
  • vraag die wetenschappelijk ongegrond is;
  • vraag die geen verband houdt met de gezondheidstoestand van de patiënt;
  • vraag met betrekking tot derden die de arts niet kent of die hij niet onderzocht heeft.

Wat is het weigerbriefje?

Het weigeren van deze paraplu-attesten zet de arts-patiënt relatie deels onder druk. Om de de arts te helpen de reden van deze weigering te communiceren, maakten we een “weigerbriefje” op, dat de arts kan meegeven met de patiënt. Zo ondersteunen we ook de patiënt in het overbrengen van onze boodschap aan zijn werkgever/organisatie/hobbyclub/verzekeringsinstelling/…

Dit weigerbriefje, dat ook goedgekeurd werd door de Orde der Artsen, kan meegegeven worden wanneer een patiënt toch een attest vraagt dat zinloos is (bv attest om de lift te mogen gebruiken bij een gebroken been).

Dit weigerbriefje verwijst naar Artikel 26 van de Code van medische deontologie (CMD 2018), opgesteld door de Orde der Artsen. Deze stelt:

“De arts bezorgt de patiënt de medische documenten die hij nodig heeft. De arts stelt deze documenten waarheidsgetrouw, objectief, voorzichtig en discreet op, met aandacht voor het vertrouwen dat de maatschappij in hem stelt. Hij vermeldt daarbij geen gegevens over derden. De arts bezorgt op vraag van de patiënt de documenten aan de arts die de patiënt aanwijst.”

Wanneer kan ik een weigerbriefje meegeven en wanneer niet?

Wanneer kan je een weigerbriefje meegeven? Wanneer de patiënt een attest vraagt dat zinloos en en dat niet wettelijk is. Neem een kijkje in onze databank.

Wanneer mag je zeker geen weigerbriefje meegeven? Wanneer de patiënt een attest vraagt dat wettelijk bepaald is (bv specifiek arbeidsongeschiktheidsattest bij onderwijs, jachtattest…)