Er zijn in België diverse attesten, op vraag van de werkgever. Het grootste deel van deze attesten hebben geen medische meerwaarde, maar dienen enkel als een soort paraplu voor de aanvrager van het attest om zich in te dekken en de verantwoordelijkheid door te schuiven.

Arbeidsongeschiktheidsattest

Wat is het attest?

Status

 • In gesprek

Op dit moment zijn Jong Domus en de stuurgroep in gesprek met de sociale partners zodat artsen niet meer een arbeidsongeschiktheidsattest korte duur hoeven voor te schrijven.

Attest op te maken naar waarheid.

Attest aangepast werk

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

De arbeidsarts/preventieadviseur is beter geplaatst om na te kijken wat de mogelijkheden voor aangepast werk op de werkvloer zijn.

Attest borstvoeding

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Attest op te maken naar waarheid of je kan de moeder doorverwijzen naar kind en gezin.

Niet heffen / tillen zwangerschap

Wat is het attest?

Attest dat zwangere ongeschikt verklaart om te heffen en te tillen wegens zwangerschap.

Een huisarts hoeft dit attest niet voor te schrijven. De patiënt kan dit bespreken met de arbeidsgeneeskundige dienst, te vinden via mijngezondheid.be

Medicatievoorschriften: duplicaat

Wat is het attest?

Status

 • In gesprek

We streven naar een uniform medicatievoorschrift, ongeacht de arbeidssituatie van de patiënt.

Een huisarts mag het medicatievoorschrift printen op de achterzijde van het blauwe duplicatiebrief als bewijs van elektronisch voorschrift en als bewijs voor de apotheker bij het afleveren van medicatie zodat het remgeld geïnd kan worden.

Uniform arbeidsongeschiktheidsattest

Wat is het attest?

Status

 • In gesprek

Dit project werd een eerste keer opgenomen in de roadmap eHealth 2013 – 2018. In de nieuwe roadmap 2019 -2021 werd verder gewerkt aan het project.

Dit administratieve vereenvoudigingsproject in samenwerking met de artsensyndicaten, heeft met het akkoord van de patiënt als doel om het versturen van het arbeidsongeschiktheidsattest vanuit de software van de huisarts naar de geïdentificeerde bestemmeling(en) mogelijk te maken.

Dit project verloopt in verschillende fasen. De eerste fase heeft betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheidsattesten bestemd voor:

 • Medex
 • de medische dienst van de Politie
 • de medische dienst van HR Rail
 • medische diensten voor het beheer van de arbeidsongeschiktheden
 • de ziekenfondsen

De bedoeling was om van start te gaan op maart 2022. Omwille van het feit dat de softewareleveranciers niet tijdig klaar zijn is er uitstel.

Op dit moment kan het nog niet elektronisch verstuurd worden.

Werkhervatting

Wat is het attest?

Sommige patiënten kunnen eerder het werk hervatten. Het feit dat een ziekteattest nog doorloopt wanneer een patiënt het werk wil hervatten, heeft geen invloed op de dekking door de verzekering arbeidsongevallen. Hij is dus wel degelijk gedekt, zodra hij het werk hervat. Het akkoord van de werkgever is niet vereist wanneer een werknemer het werk vervroegd wil hervatten. Overeenkomstig bepaalde rechtspraak en rechtsleer heeft de werkgever wel het recht de arbeidsgeschiktheid van de werknemer die het werk wil hervatten te laten onderzoeken door de controlearts, op voorwaarde dat deze controle gebeurt vóór de werkhervatting.

Status

 • Gerealiseerd

Medisch attest voedselveiligheid

Wat is het attest?

Medische geschiktheid van personeel om rechtstreeks in contact met voeding te kunnen werken.

Status

 • Gerealiseerd

Afgeschaft in 2018

U kan dit weigeren en verwijzen naar het KB van 3 juli 2018

Rugsparend werk

Wat is het attest?

Een huisarts hoeft dit attest niet voor te schrijven. Je kan de patiënt indien gewenst doorverwijzen naar de arbeidsgeneeskundige dienst. Elke werknemer kan een afspraak maken met de arbeidsgeneesheer via de persoonlijke pagina op mijngezondheid.be.

Attest sociaal verlof

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Deze afwezigheid kan perfect tussen werknemer en werkgever onderling besproken worden. Het betreft onbetaald verlof i.k.v. een sociale situatie die zeer frequent voorkomt. Niet elke werkgever vraagt dit attest. Bovendien is het niet aan de arts om te bepalen welke ouder thuis moet blijven om voor het kind te zorgen.

De patiënt is voorlopig nog afhankelijk van dit attest als het gevraagd wordt. Je kan wel altijd voorstellen dat die in dialoog gaat met de werkgever hierover, desnoods met de arbeidsarts.